• Lijstweergave
 • Gallerijweergave

Algemene voorwaarden

 1. Door zich te registreren en te bieden aanvaardt iedere gebruiker/koper onze algemene voorwaarden.
  Enkel de Nederlandstalige versie van onderstaande verkoopsvoorwaarden is rechtsgeldig.
  Eventuele vertalingen zijn slechts informatief.
 2. Op deze algemene voorwaarden en de rechtsbetrekkingen die ter zake van de veiling ontstaan is enkel het Belgisch recht van toepassing.
  BOPA BV organiseert de veiling volgens de regels van het Belgisch burgerlijk en gerechtelijk wetboek behalve deze waar in deze voorwaarden van wordt afgeweken.
  Indien er door eender welke partij, zijnde koper/verkoper, een afwijking of schrapping aan onze standaard voorwaarden en/of contracten aanbrengen, moeten deze geparafeerd zijn door beide partijen om een akkoord te hebben van afwijking, zo niet is deze afwijking nietig.
 3. U dient zich verplicht te registreren op www.bopa.be om deel te nemen aan de online veiling.
  Alle door u ingegeven geregistreerde gegevens zullen niet vrijgegeven worden aan derden.
  Dit overeenkomstig de wet op de privacy. De algemene voorwaarden hangen samen met onze Privacy Policy, na te lezen op deze link https://bopa.be/privacy-policy.
 4. Uw geregistreerde gegevens zijn naar waarheid ingevuld en tevens uw facturatiegegevens en definitief na registratie.
  Enkele van deze gegevens kunnen door de geregistreerde nadien niet meer gewijzigd worden.
  Indien u beschikt over een BTW nummer dient u deze verplicht op te geven.
  Alle administratieve aanpassingen op de, door ons systeem gegenereerde, factuur en op vraag van de klant zijn betalend.
 5. BOPA BV en de gerechtsdeurwaarder behoudt zich het recht voor om een gebruiker onmiddellijk te blokkeren bij onjuist gebruik van de biedingssite en/of bij het optreden van geschillen.
  Bij het vaststellen van valse ingegeven gegevens door de gebruiker, kan de geregistreerde vervolgd worden voor valsheid in geschrifte.
 6. De totale organisatie van de veiling gebeurt door BOPA BV, dit in opdracht van curatoren, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bewindvoerders of derden, tenzij anders weergegeven.
 7. Elk geplaatst bod door de koper is onherroepelijk en zonder voorbehoud.
  Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden (al dan niet gebruikt), en dit door de koper tijdens de kijkdagen gezien, hierbij is er geen sprake van aankoop op afstand.
 8. Elke aanvaarding van bod gebeurt steeds onder voorbehoud van goedkeuring.
  De eigendomsoverdracht kan ten vroegste voltrokken worden bij betaling en afhaling van de goederen.
 9. BOPA BV, de gerechtsdeurwaarder en/of advocaat/curator zijn steeds gemachtigd om kavels in te houden. Ook kunnen zij iedere bieding weren die te laag zou zijn bevonden.
  Het ingegeven openingsbod houdt geen enkele aanvaarding in van een eventueel eindbod.
 10. BOPA BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen.
  Hiervoor verklaart de gebruiker zich akkoord met problemen die zich kunnen voordoen bij een veiling op het internet aangeboden.
  Mocht de koper schade hebben geleden kan hij/zij/hen zich wenden tot de ontwikkelaar van deze website.
 11. Elke veiling sluit af op een vooraf bepaalde dag en uur, aangegeven per veiling en per kavel.
  Per pagina van 25 kavels sluit de veiling steeds10 min later af.
  Indien er een bod gedaan wordt in de laatste 5 min voor de aflooptijd van een kavel, wordt de tijd steeds verlengd met 5 min. totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.
 12. BOPA BV heeft het recht:
  - elke veiling te verlengen met 24 uur mits elke bieder hiervan 24 uur voor het verstrijken van de veiling op de hoogte te brengen.
  - een veiling te annuleren, te beëindigen en/of te verlengen.
 13. De koper dient de te betalen totaalsom ten laatste 24 uur na het ontvangen van de proforma factuur van de verkoop te vereffenen op het rekeningnummer u meegedeeld (derdenrekening BOPA Veilingen: BE25 0689 0566 5482).
  De som door de koper te betalen is inclusief 17% opgeld en vermeerderd met 21% BTW.
  Na ontvangst van betaling, ontvangt u de factuur voor voldaan op uw online account.
 14. Wanneer het door de koper te betalen bedrag niet werd voldaan binnen de gestelde termijn, kan door BOPA BV een schadevergoeding worden gevraagd:

  aan ondernemers (m.a.w. wanneer koper een ondernemingsnummer opgeeft):

  een schadevergoeding (niet cumulatief)
  van 10,5% op het verkoopbedrag boven de 25.000,00 € (met een minimum van 2.750,00 euro)
  van 10,5% op het verkoopbedrag tussen 5.000,00 € en 25.000,00 € (met een minimum van 750,00 euro)
  van 10,5% op het verkoopbedrag tot 5000,00 € (met een minimum van 100,00 euro)

  een nalatigheidsintrest
  aan de intrestvoet in toepassing van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties op het nog verschuldigde bedrag, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk diende te worden betaald tot aan de dag van de integrale betaling.

  De betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de intresten en schadevergoeding en tenslotte op de koopsom.
  Hierbij zal ook de verkoopovereenkomst onverwijld ontbonden worden verklaard.

  aan particulieren (m.a.w. wanneer koper geen ondernemingsnummer opgeeft):

  Bij niet-betaling van de factuur zal een schadebeding worden aangerekend:
  *20,00 € wanneer het factuurbedrag kleiner is of gelijk aan 150,00 €
  *30,00 € + 10 % van het factuurbedrag op de schijf tussen 150,01 € en 500,00 € indien het resterende factuurbedrag ligt tussen 150,01 € en 500,00 €
  *65,00 € + 5 % van het factuurbedrag op de schijf boven 500,00 € met een maximum van 2000,00 € indien het resterende factuurbedrag hoger is dan 500,00 €”
  Dit schadebeding is slechts opeisbaar 14 dagen na het versturen van de 1e herinnering.

  een nalatigheidsintrest
  aan de wettelijke intrestvoet op het nog verschuldigd bedrag, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dient te worden betaald tot aan de dag van de integrale betaling. .
 15. Bij ontbinding van een verkoopovereenkomst zal een nieuwe verkoop plaats vinden ten laste van de aanvankelijke koper, die in gebreke zal worden gesteld.
  De aanvankelijke koper zal instaan voor de werkelijke kosten die de rouwkoop met zich meebrengt en de organisatie ervan en eveneens instaan voor het verschil in min voor de nieuwe toezeggingsprijs, doch zal geen aanspraak kunnen gemaakt worden in het prijsverschil in plus.
 16. De verkochte kavels blijven eigendom van de verkoper tot de volledige verkoopprijs werd betaald, hetzij paragraaf 18 in voege treed.
 17. De aangekochte kavels worden door de koper of een aangestelde derde persoon afgehaald op de plaats van de veiling, aangekondigd bij opening per veiling op onze website www.bopa.be.
  We vragen de koper deze afhaaldatum en plaats steeds te respecteren, aanwezig te zijn en zijn/haar/hen verantwoordelijkheid op te nemen.
  BOPA BV kan tevens in samenspraak met een bepaalde koper de afhaling op een later tijdstip laten plaats vinden doordat andere kavels eerst verwijderd moeten worden (dit is heel uitzonderlijk!).
  Er wordt enkel schriftelijk online en via email, een nieuwe afhaaldatum vastgelegd.
  Extra afhaaldagen brengen extra kosten voor de koper met zich mee, dit met een minimum van 10,00 euro. Onze handeling, transport en stockage zijn eveneens niet gratis, ons veilingmagazijn is dan ook geen verzamel en stockage punt.
  Bij een niet betaling/afhaling zal u door de gerechtsdeurwaarder schriftelijk in gebreke worden gesteld met extra gerechtelijke kosten tot gevolg, hierbij moet alsnog deze som worden voldaan en kan u géén aanspraak meer maken op de aangekochte goederen!
 18. Indien de koper nalaat de kavels af te halen op de aangegeven afhaalplaats, uur en datum, kan de koper geen aanspraak meer maken op de goederen en moet de factuur alsnog voldaan worden.
  Ook kan BOPA BV de koper extra kosten aanrekenen voor eventuele demontage, verwijdering en vernietiging van de niet afgehaalde goederen.
 19. BOPA BV kan in geen enkel opzicht verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit demontage van de kavels bij afhaling van de goederen door de koper.
  BOPA BV beperkt de hulp bij afhaling van goederen tijdens de afhaaldagen, de koper zorgt zelf voor het nodige materiaal, gepast transport en eigen medewerkers (helpers).
  Ook dient de koper zich volledig te verzekeren tegen alle verantwoordelijkheid voor afbraak van goederen en het vervoer ervan.
 20. Iedere koper is zelf aansprakelijk mocht hij/zij/hen schade veroorzaken aan goederen aangekocht door derden.
  Ook schade aan panden moet uitblijven, mocht blijken dat er door een koper schade werd aangebracht aan een pand zal deze instaan voor de herstelling van desbetreffende aangerichte schade.
  Bij demontage buiten de afhaaldagen (uitzonderlijk) zal door BOPA BV een waarborgsom gevraagd worden teneinde mogelijke aangerichte schade te herstellen.
 21. BOPA BV en/of gerechtsdeurwaarder en/of advocaat/curator en/of verkoper kan in geen enkel opzicht verantwoordelijk worden gesteld voor verborgen of zichtbare gebreken van de goederen/kavels.
  De koper wordt geacht volledig geïnformeerd te zijn over de toestand van de goederen, deze gezien te hebben tijdens de kijkdagen op de plaats van de verkoop.
 22. De verkoper en/of BOPA BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit gebeurtenissen na de aankoop of het oneigenlijk gebruik van de aangekochte goederen.
 23. De aansprakelijkheid van BOPA BV is steeds beperkt tot de waarde van het bod van de persoon die zich op de aansprakelijkheid beroept en kan nooit zoveel bedragen als de werkelijke waarde van het goed of van een bod van een derde op een goed.
 24. BOPA BV geeft een zo goed als mogelijke beschrijving van de kavels.
  Hierdoor wordt de koper geacht minstens op één kijkdag aanwezig te zijn geweest.
  Iedereen is op eigen risico aanwezig op de kijk- en afhaaldagen.
  Alle foto’s van de kavels zijn louter illustratief.
  De koper verklaart zich ermee bekend dat op de goederen van de kavels mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten en heeft er weet van dat eventuele eigendomsrechten rustend op het goed niet worden aangegeven in de omschrijving noch tot het verkochte kavel behoren.
 25. BBOPA BV en/of de gerechtsdeurwaarder verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop geen enkele garantie van welke aard ook.
  De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan de koper toekomen.
 26. BOPA BV behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig.
  Alle wijzigingen treden onmiddellijk in werking wanneer de klant zich opnieuw inlogt.
  De nieuwe voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 27. Mocht blijken dat enig deel van deze bedingen ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd (in overeenstemming met toepasselijke wetgeving) dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht.
  Eventuele nietigheid van één van deze bedingen houdt de rest van de algemene voorwaarden staande.
  Elk onduidelijk beding zal in het voordeel van de verkoper worden geïnterpreteerd.
 28. Waar ook de verblijfplaats en/of de uitbatingszetel van de koper-bieder is gevestigd, bij betwistingen of geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Maatschappelijke zetel:
BOPA Veilingen BV
Grote Markt 36
B - 8870 Izegem

Tel. 0032 (0)468 333 117
E-mail: info@bopaveilingen.be
KBO BE 0849 502 442